GALATIANS 3:26

Banal Aral

Dahil sa inyong pananalig kay Cristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos.

ROMANS 3:24

banal-na-aral

Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang-loob ay pinawalang-sala sila sa pamamagitan ni Cristo Jesus, na nagpalaya sa kanila.

GALATIANS 2:16

Alam naming ang tao’y pinawawalang-sala­ dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil­ sa mga gawa ayon sa Kautusan. Nanalig din kami­ kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos­ sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo at hindi­ sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan­. ­Sapagkat ang tao’y ‘di mapawawalang-­sala sa pamamagitan ng pagtalima sa Kautusan.

FILIPOS 3:8-9

Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan makamtan ko lamang si Cristo, at lubos na makiisa sa kanya. Hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pananalig […]