Prayoridad ng bawa’t Kristiyano

Saad ni Hesus sa Ebanghelyo ngayong Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon at Kaarawan ng Mahal na Birhen, “Sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.” (Lc 14:27) Tungkol sa pagiging tapat na disipulo ang tema ng pangaral ng Simbahan sa linggong ito. Sentro ang `krus’ sa pagninilay sa mga susunod na araw bilang paghahada sa Pista ng `Exultation of the Cross’ (Set. 14).

Kakampi at nasa panig natin palagi si Lord!

Napakahalaga ng mga pananalita ng Panginoon ngayong mga huling araw ng paghahanda sa Semana Santa na mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kaysa pinakamabigat na­ting kasalanan.

Pista ng Pagpapakita ng Panginoon

church-werpa-fr-richard-bolaton

Ipinagdiriwang natin ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon o mas kilalala bilang araw ng ‘Three Kings.’ Ginugunita ng Simbahan ngayong araw ang paghahayag ng Diyos ng Kanyang sarili sa sangkatauhan.

Hamon ng mapagtiwalang pag-ibig

church-werpa-fr-richard-bolaton

Napakahalaga ng aral ng Mabuting Balita (Mc 12:38-44) ngayong Ika-32 Linggo sa Karaniwang Pahanon ukol sa pagiging bukas-pa­lad.

Tunay na kadakilaan sa mata ng Diyos!

church-werpa-fr-richard-bolaton

Mahalagang paalala ng Ebanghelyo (Mc 10:35-45) ngayong Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon sa mga nagnanais maging ‘li­der’ ang pagiging laan maglingkod ng lahat. Angkop at napapanahon ang mensahe lalo na ngayong naghahanda na naman ang ating bansa para sa isang eleksyon.

Si Lord lang ang ating tunay na takbuhan!

church-werpa-fr-richard-bolaton

Marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Hesus matapos ang Kanyang paliwanag sa sarili bilang ‘Tinapay ng Buhay’ (Cfr. Jn 6:60-69). Hindi maunawaan ng mga Hudyo ang sinabi niya na ang Kanyang katawan ang magiging ‘pagkain’ at ang Kanyang dugo ang magiging ‘inumin’.

Ginhawang dulot ni Hesus na muling nabuhay!

church-werpa-fr-richard-bolaton

Kapayapaan ang mensahe ng Ebanghelyo nga­yong Ikaapat na Linggo ng Muling Pagkabuhay (Lk 24:35-45). “Huwag ka­yong matakot!” Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Hesus sa kanyang mga alagad noong nabubuhay pa siyang kasama nila at maging sa muli niyang pagkabuhay. Ngayong araw, tinuturuan tayo ng Panginoon ng mainam na pagharap sa buhay na binago Niya sa Kanyang tagumpay sa kasalanan at kamatayan.