Vhong kapiling ang 2 lalaki

Kahit malaki ang naging apekto sa kani-kanilang mga career ng COVID-19 pandemic, may mga bagay pa ring ipinapapasalamat si Vhong Navarro . Ito’y nangyari nitong nakaraang tatlong buwan na naka-quarantine at nasa bahay lang siya.

ISAIAH 41:8

Banal Aral

Ngunit ikaw, Israel, na ­aking lingkod at lahi ni Abraham na aking kaibigan, Ikaw ang ba­yang aking hinirang.

ISAIAH 51:3

banal-na-aral

Aking lilingapin ang Jerusalem, At lahat ng nakatira sa guho niyon. Mula sa pagiging tila ilang na lupain, Gagawin ko itong tulad ng Hardin ng Eden, Maghahari roon ay ang kagalakan, May pasasalamat at pag-aawitan.

ISAIAH 62:5

banal-na-aral

At ikaw Israel Ay ituturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo’y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki Sa araw ng kanyang kasal, Gayon magagalak sa iyo ang Diyos.

ISAIAH 59:17

banal-na-aral

Paiiralin niya ang katarungan at ang kanyang kapangayarihan, para iligtas ang kanyang bayan. Ituwid lahat ng bagay, parusahan ang masasama. Bilang ganti sa kahirapang dinanas ng kanyang bayan.

ISAIAH 4:4

banal-na-aral

Sa pamamagitan ng makatarungang paghatol, lilinisin ni Yahweh ang karumihan ng Jerusalem at papawiin ang dugong dumanak doon.

ISAIAH 62:12

banal-na-aral

Ikaw tatawaging “Bayang Banal ng Diyos,” ‘Bayang iniligtas ni Yahweh.’ Ang Jerusalem ay tatawaging “Lungsod na mahal ng Diyos.” “Lungsod na Hindi Itinakwil ng Diyos.”

ISAIAH 6:3

banal-na-aral

Wala silang tigil nang kasasabi sa isa’t isa ng ganito: “Banal, banal, banal si Yahweh na Makapangyarihan; Ang kanyang kaningninga’y laganap sa sanlibutan.”

ISAIAH 55:1

Sinabi ni Yahweh, “Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo, ngunit walang bayad.

ISAIAH 51:3

Aking lilingapin ang Jerusalem, At lahat ng nakatira sa guho niyon. Mula sa pagiging tila ilang na lupain, Gagawin ko itong tulad ng Hardin ng Eden, Maghahari roon ay ang kagalakan, May pasasalamat at pag-aawitan.