ROMANS 3:21-22

Banal Aral

Ngunit ngayo’y nahayag na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng batas, bagama’t  ito’y pinatotohanan ng Kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang-sala ng ­Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesu-Cristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya, maging Judio at maging Hentil.

GALATIANS 2:16

Banal Aral

Alam naming ang tao’y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. Nanalig din kami kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. Sapagkat ang tao’y ‘di mapapawalang-­sala sa pamamagitan ng pagtalima sa Kautusan.

GALATIANS 2:16

banal-na-aral

Alam naming ang tao’y pinawawalaang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi ­dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. Nanalig din kame kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. Sapagkat ang tao’y di ­mapawawalang-sala sa pamamagitan ng pagtalima sa Kautusan.

HEBREWS 10:10

banal-na-aral

At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesu-Cristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang pagha­handog ng kanyang sarili, at iyo’y sapat na.

PROVERBS 16:9

Ang tao ay nagbabalak, Ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.

JEREMIAH 33:16

Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang taga-Jerusalem. At sila’y tatawagin sa panga­lang ito: ‘Si Yahweh ang katwiran.’

GALATIANS 2:16

Alam naming ang tao’y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. Nanalig din kami kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. Sapagkat ang tao’y ‘di mapapawalang-sala sa pamamagitan ng pagtalima sa Kautusan.