Mas malalim na tiwala sa plano ng Diyos sa ating pamilya ngayong 2020!

Ipinagdiriwang natin sa Linggong ito ang Kapistahan ng Banal na Mag-anak. Sa Ebanghel­yo (Mt 213-15, 19-23) mababasa natin ang sakripisyo nina Jose at Maria upang ­matupad ang kalooban ng ­Diyos sa kanilang anak na si Jesus. Sa tagpo sa ­Ma­buting Balita, mababanaag ang ­kabayanihan ni San Jose sa harap ng mga pagsubok bago naibalik ang mag-ina sa Israel.

LUCAS 6:9

Banal Aral

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Tatanungin ko kayo. Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?”

LUCAS 6:3-5

Banal Aral

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagama’t ayon sa Kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain […]

GREETINGS 09/06/2017

Greetings

Do not be anxious about tomorrow for tomorrow will be anxious for itself. Let the day’s own trouble be sufficient for the day. 09168229669 *** “Thank you Lord” *** hello p0wh,need k lang po new friend boy or girl 18to19 in,above,her my #09753255495 txnx pO *** Halow tonite nag hanap po ako na maging mapangasawa […]

LUCAS 4:31-32

Banal Aral

Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya’y magsalita.

MATEO 16:24-25

Banal Aral

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay a­lang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon”.

MATEO 16:16-17

Banal Aral

Sumagot si Simon Pedro: Ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo kundi ng aking Ama na nasa langit.

JUAN 1:50-51

Banal Aral

Sinabi ni Jesus, “Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito!” At sinabi niya sa lahat, “Tandaan ninyo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manao sa kinaroonan ng Anak ng Tao!”