Paggunita sa Pista ng Lahat ng mga Banal!

Naghahanda na ang lahat sa paggunita ng Pista ng mga ­Banal at ala-ala ng mga pu­manaw na ­Kristiyano. Sa Nobyembre 1 muling pararangalan ng Simbahan hindi lamang ang mga opisyal na itinanghal na ‘pintakasi’ ng Iglesya kundi pati na rin lahat ng mga indibidwal sa buong kasayayan na nagpamalas ng kanilang panga­ngailangan sa Diyos.

May anghel ba tayo?

Mga ka-Misteryo, naisip niyo ba kung kayo ay may kasamang anghel sa inyong pang-araw araw na buhay?

Pagiging bukas at pananatiling tapat sa Diyos

church-werpa-fr-richard-bolaton

Panunuya at hindi paniniwala ang na­ging tugon ng mga kababayan ni Hesus sa kanyang mga pahayag sa sinagoga ngayong Linggo (Lc 4: 21-30). Sa simula, excited makinig sa pa­ngaral niya ang mga Taga-Nazareth ngunit nang marinig ang aral tungkol sa kabutihang-loob ng Diyos sa mga hindi-Judio, nagalit sila nang husto, nagtindigan at ipagtabuyan ang Panginoon palabas upang ibulid sa taluktok ng burol. 

Nawa’y maganap na

Napakahabang landas na ang tinahak para sa pagkakaroon ng kapayapaan sa Min­danao. Rehiyong dinilig ng dugo ng mara­ming Filipino. Sundalo at mga rebelde nagpatayan. Kristiyano at Muslim nagbuwis ng buhay dahil sa kapaya­paan.

Mailap na katarungan sa pagpatay sa gay dermatologist

new-edison-reyes-tugis

KUNG ang sinasabi ng Bibliya ang pagbabatayan hinggil sa wastong pakikipag-relasyon o pag-aasawa, sinasabi rito na tanging sa pagitan lamang ng isang lalaki at isang babae dapat itong mangyari na ang pangunahing layunin ay magtayo o magkaroon ng maayos na pamilya.

Hamon ng pagiging Kristiyano ngayon

church-werpa-fr-richard-bolaton

Masakit ang minsang puna ni Mahatma Gandhi: “I believe in your Christ, but I don’t believe in you Christians!” Sa kasaysayan nanatiling hamon sa mga Kristiyano ang pagiging tapat at totoo sa pananampalataya, lalo na ngayong makabagong panahon kung kailan mistulang pinakamatindi ang hatak ng mundo sanhi ng kawalan ng pagpapahalaga, pagbagsak ng moralidad, pamumulitika at pagkakanya-kanya ng opinyon o paniniwala sa lipunan.