Panalangin ng isang historyador

Panginoon ng kasaysayan, nagpapakumbaba po kami sa inyo sa gitna ng isang kritikal na yugto sa aming bansa. Salamat po sa inyong biyaya na makilala namin ang a­ming Inang Bayan sa pamamagitan ng kasaysayan, sapagkat tunay lang namin siyang mamahalin kung tunay namin siyang makikilala.