LUCAS 6:22

Banal Aral

Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapopootan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibintangang kayo ay masama.

LUCAS 6:18-19

Banal Aral

Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat.

LUCAS 6:9

Banal Aral

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Tatanungin ko kayo. Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?”

LUCAS 6:3-5

Banal Aral

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagama’t ayon sa Kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain […]

LUCAS 5:9-11

Banal Aral

Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, nga mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, “Huwag kang matakot. Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao.” Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang […]

LUCAS 4:43

Banal Aral

Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin”.

LUCAS 4:31-32

Banal Aral

Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya’y magsalita.

LUCAS 4:18-19

Banal Aral

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at sa mga bulag na sila’y makakikita; Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil, at ipaha­yag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

LUCAS 10:41-42

Banal Aral

Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa mara­ming bagay, ngunit isa lamang ang talagang­ kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”

LUCAS 1:57-60

Banal Aral

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya’y pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng […]