Teenage pregnancy problem

Ano ba ang ibig sabihin ng national emergency? Ang depinisyon na ipinagkaloob ng law dictionary ni Duhaime, “a situation beyond the ordinary which threatens the health and safety of citizens and which cannot be properly addressed by the use of other law.” Sa Tagalog, isang sitwasyon na kakaiba sa pangkaraniwan na nagbabanta sa kalusugan at kaligtasan ng mamamayan at hindi kayang tugunan ng ibang batas.