Mahalagang paalala ng Ebanghelyo (Mc 10:35-45) ngayong Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon sa mga nagnanais maging ‘li­der’ ang pagiging laan maglingkod ng lahat. Angkop at napapanahon ang mensahe lalo na ngayong naghahanda na naman ang ating bansa para sa isang eleksyon.

Sa Mabuting Balita, muling nagtalo ang mga alagad ni He­su­Kristo kung sino ang nararapat maging una. Sa ikatlong pagkakataon, ipinahayag ng Panginoon ang tungkol sa Kanyang kamatayan at mariing giit, ‘duma­ting ang Anak ng Tao hindi upang paglingkuran kundi maglingkod!’ (v.45)

Sa tagpo sa Ebanghelyo, pinigilan ng Panginoon ang kagustuhan ng magkapatid na Juan at Santiago upang manguna sa lahat ng mga alagad. Pinigilan din ni Hesus ang galit at panibugho ng iba pa Niyang mga alagad nang malaman nila ang hangad ng da­lawa sa kapangyarihan.

Imbes na mag-una­han, inihayag ng Pa­nginoon ang dapat maging hangarin ng mga sumusunod sa Kanya — ang ‘tunay na kadakilaan’ na matatagpuan lamang sa Diyos at paglilingkod sa kapwa lalo na sa mga maliliit, sawimpalad at nasa laylayan ng lipunan na nagdudulot ng totoong kaligayahan na hindi lamang panandalian.

Pahayag ni HesuKristo sa kanyang mga disipulo: ang maupo sa kanan at kaliwa niya ay hindi tungkol sa ‘kapangyarihan’ ayon sa pananaw ng mundo, kundi ito’y isang handog mula sa Ama na nag-uudyok sa atin na isuko at ialay ang sarili para sa kapaka­nan at ikabubuti ng iba.

Sa madaling salita, ang pagsasailalim sa poder ni Hesus ay pag-akap nang lubos sa kalooban ng Diyos para sa kalagayan, pangarap at mithiin ng kapwa higit sa pansariling kapakanan at ambisyon. Sa pamamagitan ng mapagpakumbabang paglilingkod lamang makakamit ang tunay na kadakilaan sa mata ng Diyos!

Aminado ang Simbahan na marami pa itong dapat isantabi upang lubos na mai­sabuhay ang hamon ni HesuKristo sa ‘servant leadership’. Bilang mga tapat na Kristiyano, hinihikayat tayo ng Panginoon na iwasan ang pagha­hangad sa anumang espesyal na pabor at posisyon, bagkus palaging unahin ang kapwa kaysa sarili – ‘na magbigay nang ayon sa nararapat, na walang hinihintay na anumang kapalit.’

Tapat sa turo ng Panginoon, mariing giit ng Simbahan sa lahat ng Kanyang mga anak, ‘Our mission is to serve!’ Noon at ngayon, kumbinsido ang Iglesya na ‘greatness for God is being a servant, our priority is being last of all!’ Ito ang mensahe, paanyaya at hamon para sa tanan ngayong Linggo.