Turuan sila ng tamang pag-uugali

usapang ofw-box chingbee

Dear Kuya Rom,

Tumatanda na kami, at gusto niyang magkaanak. Kaya’t nagsama kami. Nagkaroon kami ng dalawang anak. Tapos, natuloy na mag-migrate siya sa US. Nakipagrelasyon siya sa isang Kano para siya mabuhay. Ngayon, malabo nang magkabalikan kami.

Naiwan sa akin ang mga bata. Mga teenager na sila ngayon. Nag-iisa akong magulang na nagpapalaki sa kanila. Ayaw kong mangyari sa kanila ang nangyari sa akin, kaya’t tinututukan ko sila. Malaking challenge sa akin ngayon ang gabayan sila.

Just call me Daniel. Sana’y makatanggap ako ng payo. Paano ko sila tuturuan ng mabu­ting pag-uugali? Thanks a lot, and more power! — Daniel

Dear Daniel,

Tama ka, malaking challenge talaga sa isang magulang ang magpa­laki ng mga anak, hindi lang para tutustusan sila kanilang pag-aaral, kun’di gabayan sila sa tamang landas ng buhay. Nawa’y makatulong sa iyo ang mga payong ito:

Una, manatiling kalmado sa mga sandaling igigiit ng mga anak ang alam nila. Sila ay nasa edad na naniniwalang alam nila ang lahat at hindi kailangang turuan pa.

Pangalawa, kausapin sila ng marahan, sabihing nasa edad sila na may mainit na dugo, biglaan ang desisyon, at kung walang kontrol, sila ay maaaring ma­pahamak. Ipaliwanag na mainam na magkasundo kayong tatlo kung anong mabu­ting gawin para ligtas sila sa kapahamakan. Mahalagang sumang-ayon sila sa rules o boundaries, tulad ng curfew hours, na kailangang tuparin nila ng may katapatan.

Wika ni Jesus, “Ka­yong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas?” (Mateo 7:9-10).

Sa tingin ng isang anak, mabuti ang kanyang gagawin (tinapay); pero sa tingin ng isang magulang, ito ay kapahamakan (bato). Kaya’t mahala­gang malaman ito ng bata. Malalaman lamang ng bata ang mabuti kung siya ay tuturuan.

Turuan ang mga anak ng mga alituntunin ng Diyos para magkaroon sila ng mabuting buhay. “…mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, pa­lakihin ninyo sila nang may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon.” (Efeso 6:4)

Paano mo sila tuturuan? Ipagkatiwala mo ang iyong buhay kay Jesus at kilalanin mo Siya bilang ­Panginoon. Kung Siya ang ­Panginoon, makikinig at susunod ka sa Kanya.

Ang iyong katapatan sa Kanya ay magbubunga ng mabuting buhay sa iyo at makikita ito ng iyong mga anak. Ikaw ay magiging ma­buting modelo para sa kanila. Mas madali para sa isang bata ang sumunod, kung may tutularan siya.

Ang tularan ka ng iyong anak ay isang uri ng pagtuturo. “Ituro sa bata ang tamang pag-uugali, at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda.” (Kawikaan 22:6)

Maging modelo ka ng pagpipigil sa sarili.­ Mamuhay kayo ng may disiplina. “Ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak itutuwid mo ang kanyang ugali” (Kawikaan 13:24). “Disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan ka niya ng kapayapaan at kaligayahan” (Kawikaan 29:17). God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom