Muling mananagana ang aking mga lunsod. Ang Sion ay muli kong papatnubayan at hihirangin uli ang Jerusalem.